119 must

A must egyalakú segédige (ld 28), ebből következően:
- harmadik személyben nem kap -s ragot
- nem tehető múltidőbe
- nem állhat együtt másik egyalakú segédigével
- mindig pőreigenév követi (ld 146)
- mindig ő tölti be a funkcióige szerepét (ld 46)
Tagadó alakjai - must not, mustn't - más jelentésben használatosak (ld (2) pont alább)

Lehetséges kiejtéseiről ld 51

 

(1) Használata 1.

(a) Must = 'muszáj', 'kell (vkinek vmit csinálni)'
Ez a must alapjelentése. Használati köre erősen korlátozott: csak a jelenre, esetleg a jövőre utalhat, és tagadásban 'nem kell' jelentésben nem használható. Nemlétező alakjai helyett többnyire a have to használatos.
Jelenidőben gyakran felcserélhető egymással a must és a have (got) to. Ilyenkor a különbség csak árnyalatnyi: a have (got) to inkább külső kényszert, míg a must többnyire a beszélő által szándékolt kényszert fejez ki (különbségükről bővebben ld 56). Pl.:

 

I must go home now. I'm so tired [=én érzem szükségét, hogy hazamenjek]

You must clean up your room first, Bob, if you want to go out. [= én akarom, hogy kitakarítsd]

Gyakran használjuk kedvesen erőszakoskodó kínáláskor, meghíváskor is:

You must try my strudel, Eric
You must come and see us in Göd

 

Kérdésben nem a beszélő, hanem a kérdezett személy által érzett kényszerre utal (olykor rosszalló, korholó jelleggel):

Must you chew something all the time?
Must she translate it word for word?

 

A 'kell' egyéb lehetséges megfelelőiről

ld 56, 128, 157

(2) A must tagadása

(a) Formai tagadása: mustn't
A mustn't és must not értelmileg nem, hanem csak formailag tagadó alakja a must-nak: jelentése nem 'nem kell', hanem 'nem szabad', 'tilos' (vö. 174). Funkciójában a can't-hoz hasonló (ld 16), de annál szigorúbb, parancsolóbb:

You mustn't use this iron again, Mrs Leech,  until the flex is replaced

 

A mustn't formát kell használni ugye-utókérdésben is, pl:

We must talk to each other more often, mustn't we?

ld 191

(b) Értelmi tagadása

'Nem kell' értelemben a mustn't helyett egyéb szavakat kell használni.
A have to tagadó alakja mellett (don't/doesn't have to) leggyakoribb a need kétféle tagadó alakja: needn't és don't/doesn't need to,

ld 128

You needn't come in so early tomorrow, Miss Bradley
You don't need to come in so early tomorrow, Miss Bradley
You don't have to come in so early tomorrow, Miss Bradley

The reader needn't always read the Hungarian translation
The reader doesn't always need to read the Hungarian translation
The reader dooesn't always have to read the Hungarian translation

Természetesen - a magyarhoz hasonlóan - egyéb körülíró kifejezések is lehetségesek: 'nem szükséges', 'szükségtelen' jelentésben, pl.:

it's not necessary / it's unnecessary / it's needless / there's no need to...
It's unnecessary (for the reader) to always read the Hungarian translation

 

(3) Használata 2: must = biztos

18, 98, 112, 160

A must igen gyakran használatos valószínűség vagy bizonyosság kifejezésére, Az ilyen kijelentések mindig valamilyen következtetésen alapulnak. A must kiejtése ilyenkor mindig hangsúlyos.

 

(a) Leggyakoribb a be és have igékkel:

She must have a lot of money - she always stays at the Hilton in Budapest
He must be in the building - I saw him come in

 

(b) Más igéket is használhatunk, ha a must ilyen jelentése nem téveszthető össze a 'muszáj' jelentéssel. Pl a 'Jancsi biztos iskolába jár' mondatot ne mondjuk így: Jancsi must go to school, mert ennek jelentése elsősorban: 'Jancsinak iskolába kell járnia'. Helyette mondhatjuk pl.:

I'm sure / Surely Jancsi goes to school

Helyesek viszont az alábbi példák:

I must look awful - I haven't slept for days
Helga must know the word, she used to study Latin

 

(c) Inges igenévvel (ld 68) szabadon használhatjuk a must-ot ebben a jelentésben, ha azt az adott ige lehetővé teszi (vö 77). Az ilyen mondat tartalma megfelel a inges jelennek, 'biztosan', 'valószínűleg' jelentéssel bővülve (ld 78). Tehát az alábbi mondatpárok jelentése nagyjából megegyezik:

Surely Lajos is doing his homework = Lajos must be doing his homework
It's probably raining in the South = It must be raining in the South
I'm sure they're leaving soon = They must be leaving soon

Megjegyzés: Az I must be going kifejezés nem ilyen: állandósult szókapcsolat, jelentése: 'mennem kell'.

 

(d) A have-es igenév különféle formáival kapcsolva (ld 57) a must szabadon használható olyan események valószínűségének vagy bizonyosságának a kifejezésére, amelyek vagy a múltban játszódtak le, vagy a múltban kezdődtek és a jelenben is tartanak. Más szóval: ilyenkor összemosódik az a különbség, amely megvan az alapmúlt és a múltjelen között, illetve ezek inges fajtái között (ld  5, 78, 81, 124), tehát:

 

surely he sang it

 Þ

he must've sung it [=must have]

surely he has sung it

 Þ

he must've sung it [=must have]

surely he was singing it

 Þ

he must've been singing it [=must have]

surely he has been singing it

 Þ

he must've been singing it [=must have]

 

Az alábbi példák sorrendben az alapmúltnak, a múltjelennek, az inges múltnak és az inges múltjelennek felelnek meg:

 

Vivian must've drunk a lot last night - she does look worn-out
Someone must've left the key in the lock - I can't put mine in
Sharon didn't turn up yesterday - she must've been watching the Olympics
He can't even talk - he must've been drinking for hours

 

(e) A 'biztos' jelentésű must tagadása 'biztos, hogy nem...' értelemben a can't, pl.:

She can't have much money; she always stays with her aunt in Budapest

ld 16

(Megjegyzés: Az amerikai angolban ebben az értelemben a mustn't tagadó forma is lehetséges)

Ha nem magát az állítást, hanem csak annak bizonyosságát akarjuk tagadni, tehát 'nem biztos, hogy...' értelemben, akkor például a may/might not vagy az I'm not sure fordulatok használhatók, pl.:

She may/might not be so rich = I'm not sure she's so rich

ld 98, 112

(Ez a may/might hangsúlyosabb a mondatban, mint az utána álló not szó: ezt jelölik a nagybetűk).

 

(4) Múlt és egyéb idők

(ld még 157)

(a) A 'kell' jelentésű must helyett alapmúltban, múltjelenben és will-jövőben leggyakrabban a have to szerepel, pl.:

I was so tired I had to leave
She's had to sit here since 6 a.m.
You'll have to see the president too

Múlt idejű tagadáskor ('nem kellett' értelemben) a have to mellett a need to is használható:

He didn't have to cash the cheque = He didn't need to cash the cheque

ld 128

(b) A mustn't (= 'nem szabad') helyett a be not allowed to a leggyakoribb:

We won't be allowed to breathe next year

Használható a be not supposed to szerkezet is:

Visitors were not supposed to take photographs in the showroom

Gyakori, de csak alapjelenben és alapmúltban használható helyettesítő a be not to szerkezet:

We were not to speak Hungarian

 

(c) Függő beszédben a must és a mustn't is használható valamennyi fenti értelemben (de persze a helyettesítő fordulatok is lehetségesek), pl.:

Mum said we must leave soon = Mum said we had to leave soon

ld 47, 48