128 need

A need igének több funkciója van, és mindegyik különbözik magyar megfelelőjétől.

 

(1) Need + főnévi tárgy

Jelentése: 'szüksége van vmire'; 'kell (neki) vmi'
A szerkezet angolul, több más igéhez hasonlóan, a magyarhoz képest fordított: akinek 'szüksége van vmire', az az alany, és akire/amire 'szüksége van', az a tárgy. Tehát:

Nekem szükségem van rád  Þ I need you

ld még 101

A need ebben a jelentésben mindig főige, tehát egyes szám 3. személyben -s ragot kap, használható valamennyi nem inges igeidőben (vö 77), valamint alapjelenben és alapmúltban a do funkcióigével kell kérdezni és tagadni. Példák:

Morris needs a new dinner jacket
I've needed Dad's advice quite frequently since my accountant died in May

Do you need another pillow, Helmuth?
The children didn't need any help

 

- 'Igényel', 'kell hozzá' jelentésben a need használható élő és élettelen alannyal is, pl.:

Some of the children needed special attention
Fishing needs a lot of patience

 

Vigyázat! Gyakori magyar fordulat a 'kéne (neki)', 'szüksége lenne'. Angol megfelelőjük csak akkor lehet would need, ha a mondat valódi feltételt is tartalmaz, pl.:

Kéne egy nagyobb lakás, ha több gyerekünk lenne Þ
We would need a bigger flat if we had more children

Ha nincs ilyen feltétel, akkor a need csak would nélkül állhat, pl.:

Szükségem lenne a segítségedre Þ I need your help
Több fény kéne ebbe a szobába  Þ This room needs more light

 

(2) Egyalakú need(n't)

Vö. 28

A need főként tagadó, és olykor kérdő szerkezetben használható egyalakú segédigeként. Ilyenkor harmadik személyben nem kap -s ragot, nem tehető múlt időbe, nem állhat együtt másik egyalakú segédigével, mindig pőreigenév követi

(ld 146) és mindig ő tölti be a funkcióige szerepét (ld 46). (Állító értelemben sosem szerepelhet!)

 

(a) "Sima" pőreigenévvel

Jelentése tagadásban 'nem kell, fölösleges, szükségtelen (vmit csinálni)':

We needn't leave yet; there's lots of time
No one need take their shoes off

 

A tagadó need mintegy kiegészíti a must segédigét, mivel annak tagadó alakja csak 'nem szabad' jelentésben használható:

She must cook Û She needn't cook

(¹ She mustn't cook)

(ld 119)

A kérdő need jelentése: 'valóban kell?', 'igazán szükséges?'

Do you think she need go to the meeting?
Need you leave so soon, darling?

 

Mind a tagadó, mind a kérdő need helyett használható a have to (ld 56), valamint a need + to-igenév szerkezet (ld a (3)-as pont alább), pl.:

We needn't leave yet = We don't have to / don't need to leave yet
Need you leave so soon? = Do you have to / Do you need to leave so soon?

 

(b) Have-es igenévvel

A need - a legtöbb egyalakú segédigéhez hasonlóan - kapcsolódhat have-es igenévvel (ld még 57).
Jelentése tagadásban: 'nem kellett volna, fölösleges, szükségtelen volt (vmit csinálni)':

You needn't have left me so much of the bacon, I'm on a diet

 

Ez a szerkezet gyakran használatos udvarias szabadkozáskor, amikor pl. ajándékot kapunk, vagy valamilyen szívességet tettek nekünk. Ilyenkor egyenértékű a shouldn't + have-es igenév szerkezettel:

You needn't have brought me / shouldn't have brought me so many flowers

ld 160

A kérdő szerkezet akkor használható, ha elvégzett múltbeli cselekvések fontosságát vonjuk kétségbe. Jelentése: 'igazán kellett...?'. Pl.:

Need we have bought so much paint thinner?

 

Vigyázat!: a needn't have... szerkezet legközelebbi magyar megfelelője 'nem kellett volna', ám ez nem jelent valódi feltételes szerkezetet, tehát if kezdetű feltételes mondattal együtt nem használható. Pl.:

Nem kellett volna büntetést fizetnünk, ha időben szólsz Þ
nem lehet: We needn't have paid...    Helyesen csak így lehet:

We wouldn't have had to pay a fine if you had told me in time

(Tehát a have to ige have-es igenévi alakját kell a feltételes would-dal használnunk: ez az if3 szerkezet, ld 44)

 

(c) Függő beszédben az egyalakú need valamennyi használatában megmaradhat, pl.:

He told me I needn't bother about money
She knew she needn't have called the police

ld 47, 48

(3) Need + to-igenév

A need használható főigeként to-igenévvel. Ilyenkor egyes szám 3. személyben -s ragot kap, használható valamennyi nem inges igeidőben (vö. 77), állító mondatokban is. Alapjelenben és alapmúltban a do funkcióigével kell kérdezni és tagadni. Jelentése ('kell vmit csinálni') és használata megegyezik a have to igéével, de a have to gyakoribb

ld 56

Példa:

You'll need to [= You'll have to] study a lot next year

 

(4) Needn't have... és didn't need to

A fenti (2a) pontban láttuk, hogy nincs lényegi jelentéskülönbség a segédigeként és a főigeként használt need jelenidejű tagadásakor:

I needn't go = I don't need to go

A múltra utaló needn't have és didn't need to viszonya nem hasonlít erre: közöttük fontos jelentéskülönbség van. Számos tankönyv szerint a didn't need to akkor használható, ha valamit nem kellett megtenni, és ezért a cselekvő meg sem tette, míg a needn't have... akkor, ha valamit nem kellett volna megtenni, ám a cselekvő mégis megtette. A valóság ennél kissé bonyolultabb: a didn't need to esetében ugyanis nem lehet tudni, hogy megtörtént-e a cselekvés vagy sem. Tehát:

Roberta needn't have cooked any dinner
Roberta didn't need to cook any dinner

 

(5) Need + inges alak

Jelentése: 'elkelne', 'ráférne', 'azt kell/kéne vele csinálni'

E szerkezet sajátossága, hogy passzív jelentést takar: az inges alak értelmi tárgya a need előtt álló alany, a cselekvés végzője pedig nincs megemlítve:

The room needs cleaning

 

Az ilyen mondatok megfelelnek a fenti (3)-as pontban tárgyalt need passzív to-igenévvel való használatának: The room needs to be cleaned.
Bővebben, valamint a want és require hasonló használatáról

ld 139