160 should

A should egyalakú segédige (ld 28). Szófajából eredően:

- harmadik személyben nem kap -s ragot
- nem tehető múlt időbe
- nem állhat együtt másik egyalakú segédigével
- mindig pőreigenév követi

ld 146

- mindig ő tölti be a funkcióige szerepét

ld 46

Tagadó alakjai a shouldn't és a should not.

Kiejtéseiről ld 51

A should számos lényeges nyelvtani funkciót tölt be, ezeket fontosságuk viszonylagos sorrendjében mutatjuk be.

 

(1) Should = 'helyénvaló lenne, kellene':

Főmondatban ez a should leggyakoribb előfordulása. Ebben a jelentésében gyakran állhat helyette ought to is: erről

ld 137

A should-ot a pőreigenév valamennyi fajtája - inges, have-es, és a kettő kombinációja - követheti (ld 57, 146). Általában a kényszer, amit a should kifejez, nem a beszélő akaratából fakad, és nem is valamiféle külső erőből

(pl. törvény, főnök, stb.), hanem erkölcsi kötelességből vagy gyakorlati hasznosságból. Éppen ezért gyakran tanácsadásban és tanács kérésében is szerepel. Vessük össze a must (ld 119) és a have to (ld 56) alapjelentésével:

You must type it
You have to type it
You should type it , pl.:

I think the children should be sleeping now, and not watching television

vö. 78

(c) Have-es igenévvel: 'helyénvaló lett volna, kellett volna':

You should've asked Dr Perkins for permission

 

Tagadásban: 'nem volt helyes, nem kellett volna, nem lett volna szabad'

You shouldn't have stayed up all night; you'll fall asleep at the wheel

 

Ez a szerkezet tagadásban gyakran használatos udvarias szabadkozáskor, amikor pl. ajándékot kapunk, vagy valamilyen szívességet tettek nekünk. Ilyenkor egyenértékű a needn't + have-es igenév szerkezettel:

You shouldn't have bought us such big presents

You needn't have bought us such big presents

ld 128

(d) Have-es inges igenévvel

- Vagy azt fejezi ki, hogy a cselekvésnek a múlt egy adott időpontjában folynia 'kellett volna'; ekkor az inges múltnak (ld 80) felel meg:

The children should've been sleeping when we came home

 

- Vagy pedig arra utal, hogy a cselekvésnek 'már egy ideje folynia kellene'; ekkor az inges múltjelennek (ld 81) felel meg:

You should've been sleeping since 9 o'clock, Bobby!

 

(e) Vigyázat! A fenti should-os szerkezetek legközelebbi magyar megfelelői a 'kellene', 'kellett volna', stb. kifejezések, ám ez nem jelent valódi feltételes szerkezetet, tehát if kezdetű feltételes mondattal együtt nem használhatók. Pl.:
'Olgát kellene megkérdezned, ha itthon lenne' nem lehet:

You should ask Olga if..., hanem csak would + have to

Þ You'd have to ask Olga if she were in

 

'Engedélyt kellett volna kérned, ha el akartál volna menni' nem lehet:
You should have asked..., hanem csak would + have had to:

You would've had to ask permission if you'd [= you had] wanted to go out

 

(Tehát a have to ige megfelelő alakját kell a feltételes would-dal használnunk: ezek az if2 és if3 esetei, ld 44)
Természetesen helyes az alábbi mondat, mivel a benne szereplő if nem a feltételes mondat, hanem a függő kérdés kötőszava (jelentése: 'hogy vajon'):

ld 48

You should ask Olga if she's all right

 

(2) 'Hogy'-os mellékmondatok angol megfelelői

(a) should

Gyakran should áll a magyar felszólító mód helyett, ha a magyar 'hogy'-kezdetű mondat angol megfelelője that-es mondat (függetlenül attól, hogy maga a that szó gyakran elmaradhat). Pl.:

Követelte, hogy adjam vissza a pénzét Þ
He demanded that I should give him his money back

 

A magyar 'hogy'  + felszólító mód szerkezet angol megfelelői az angol igerendszer egyik legbonyolultabb területéhez tartoznak, mivel nem megjósolható, hogy valamely magyar ige angol megfelelője "megengedi-e" a 'hogy'-nak megfelelő that kezdetű mellékmondatot. Hasonló a helyzet egyes melléknevekkel is. Például a refuse, want és stop igék, a careful melléknév után sosem állhat that-es mondat:

 

megtagadta,

hogy velünk jöjjön

Þ

he refused

to come with us

vigyázz,

hogy le ne ejtsd

Þ

be careful

not to drop it

megakadályozta

hogy vele menjünk

Þ

he stopped

us going with him

azt akarta,

hogy vele menjünk

Þ

he wanted

us to go with him

A 'hogy'-os mellékmondatok angol megfelelőiről részletesen

ld 63, valamint II-2, II-3, III-2, III-4 Táblázat

 

Itt most csak azokról az igékről és melléknevekről beszélünk, amelyek után állhat that + should... tartalmú mellékmondat. Példák:

The secretary suggested (that) we should go back an hour later
Why does Joan always insist that I should stay overnight?
It was important that the accused shouldn't see the witness's face

 

(b) A "kötőmód"

Az ilyen should-os szerkezet - bár gyakori - nem kötelezően áll a felszólító tartalmú that-es mondatokban (részletesen ld 42). Kivált az amerikai angolban állhat helyette az ige alap-alakja, mely 3. személyben is, múlt időben is változatlan marad:

It was vital that she be there on time

 

(c) Kijelentő mód

A köznapi brit angolban gyakori az alap-idők használata is; a mellékmondat felszólító jellege ilyenkor csak a főmondat jelentéséből derül ki:

I recommend that he goes alone
I recommended that he went alone

 

(3) Should = 'netán, istenments'

A should állhat az if1 típusú feltételes mondatok if-et (vagy a helyette álló in case-t) tartalmazó tagmondatában, a feltétel bizonytalanságának fokozására:

If I should die before you, please remarry for the good of the children
I'll put the answering machine on in case someone should ring

 

Ebben a jelentésben fordított (= kérdő) szórenddel is használható igen választékos stílusban.

Ilyenkor az if illetve az in case elmarad:

Should I die before you...  

ld 44

(4) 'Should' = 'valószínűleg, biztos':

This should be their house: this is the only one that's olive green
Let's not panic, darling, they shouldn't come home before midnight

 

Ritkán előfordul have-es igenévvel is. Bár ilyenkor a múltra utal, csak akkor használható, ha a cselekvésnek a jelenre is van hatása, éppúgy, mint a múltjelen (ld 124) :

I'm sure they've arrived by now = They should've arrived by now

Hasonló, vagy éppen ellenkező értelemben több másik egyalakú segédige is használható,

ld 16, 18, 28, 119, 137

(5) Shall és should

A should nem múlt alakja a shall-nek, csak történetileg. A mai angolban kizárólag függő beszédben állhat a shall helyett, de miután a shall maga sem gyakran használatos, és függő beszédben helyette jobbára körülírás szerepel, a should ebben a funkciójában csak ritkán fordul elő. Pl.:

Valerie asked if she should empty the cupboard right away

ld 47, 48, 159

 

(6) Should és would

Régebbi könyvek szerint a would helyett should-ot kell használni az if2 és if3 típusú feltételes mondatok főmondatában, egyes és többes szám 1. személyben. A mai angol nyelvben azonban ez már csak a kötött, hivatalos vagy írott nyelvi stílus jellemzője. Pl.:

I shouldn't ask you, Mr Lee, if you weren't the only person I could trust
We should hardly have succeeded without the assistance of your experts

ld 44

(7) "Feltételező/kétkedő" should

'Hogy'-os mellékmondatban sima kijelentés helyett, stílusbeli színezetként szintén előfordulhat a should, ha a főmondat az alábbi, vagy hasonló jelentésű (javarészt érzelmekkel kapcsolatos) kifejezéseket tartalmazza; a kifejezések a should-os mellékmondat tartalmának nem a tényszerűségét, hanem gondolatát, elgondolhatóságát minősítik.

 

- It's / It was +

amazing

interesting

natural

normal

shocking

surprising

absurd

annoying

ridiculous

disgraceful

funny

curious

 

- It's / It was + a pity / a shame

- BE +

amazed

angry

pleased

sorry

shocked

surprised

 

-  It worries me that...

It surprises me that...

It annoys me that...

It shocks me that...

 

- I regret that...

 

A magyartól sem idegen, hogy egyes hasonló kifejezések után felszólító módú igét használjon, jóllehet nyoma sincs valódi felszólításnak vagy kényszernek:

Furcsa, hogy valaki ilyet mondJON a főnök előtt Þ
It's odd/strange that someone should say that in front of the boss
Nekem természetesnek tűnt, hogy együtt zuhanyozZANAK ennyi év után  Þ
It seemed natural to me that they should take their shower together after so many years

Az esetek többségében azonban az ilyen should-os szerkezetnek magyarul egyszerű kijelentő mód felel meg:

I'm sorry (that) they should think that

 

A should után have-es igenév is következhet; ilyenkor a kifejezés a múltra utal.

I am shocked they should've said that

I was shocked they should've said that

 

Az ilyen szerkezetek felismerése gyakran szükséges lehet, de nem kell magunknak is ilyeneket alkotnunk, mivel should nélkül is mindegyik "megáll a lábán". Tehát pl.:

I'm sorry they think that; vagy: I was shocked that they had said that

 

(8) Múlt idejű célhatározó mondatokban a so (that) és in order that után is álhat:

Sir Thomas put on his sunglasses so that Alison shouldn't recognize him

ld 17

(9) Kifejezésekben

A should - fenti használataival csak részben vagy semennyire sem egybevágó módon - előfordul az alábbi kifejezés-fajtákban:

 

(a) Kérdőszavas kérdésekben: meglepetés, tiltakozás vagy kételkedés kifejezésére, pl.:

Where should I find a lawyer now?
How should I know who that girl is?
Why should the president resign?

 

(b) Kérdőszó... + but szerkezetű mondatokban, ha humoros vagy meglepő hatást akarunk elérni, pl.:

As I entered the room, who should I bump into but Alf, your ex-boyfriend
And where should the car break down but halfway to the garage

 

(c) I should... kezdetű mondatokban: tanácsadáskor, voltaképpen a you should helyett:

I should ask someone else
I shouldn't marry that beast