98 may

A may egyalakú segédige (ld 28), ebből következően:

- harmadik személyben nem kap -s ragot

- nem tehető múlt időbe (a might csak függő beszédben helyettesíti)

- nem állhat együtt másik egyalakú segédigével

- mindig pőreigenév követi (ld 146)

- mindig ő tölti be a funkcióige szerepét (ld 46)

Tagadó alakja may not (ritkán és csak a brit angolban mayn't).

 

 (I) Használatai

 

(1) Lehetőség, valószínűség kifejezésére

Ez a may leggyakoribb használata

18, 112, 119

Jelentése ilyenkor: 'lehet, hogy...', 'elképzelhető, hogy...'
A may ebben a jelentésben mindig hangsúlyos.

 

(a) Jelenre vonatkozó találgatáskor, lehetőségek, valószínűség latolgatásakor, pl.:

[párbeszéd:]

A: Where are my glasses?

 

B: They may be under the paper

[párbeszéd:]

A: Where's Julian?

 

B: He may think we're waiting outside

 

A may használatos but-tal kötött ellentétes mondatok első felében, pl.:

You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one [John Lennon]

 

(b) Have-es igenévvel (ld 57), múltra vonatkozó lehetőségek, valószínűség latolgatásakor, pl.:

Where's Timothy?  He may have missed the bus. Or he may have overslept.

 

(c) Tagadása

Jelentés szempontjából a may tagadása sajátosan eltér az egyalakú segédigék többségének tagadásától. A not ugyanis általában a segédigét és az egész igei kifejezést együtt tagadja, pl.:

Joe can swim Þ Joe can't swim

Tehát can, can't
Ezzel szemben a may tagadása a may-re magára nem vonatkozik, csak az őt követő igei kifejezésre. Tehát:
may,                             may not ¹ nem lehet, hogy..., hanem = lehet, hogy nem...!

Példák:

She may not find her way to the station
You may not have understood what I said

 

(2) Szabad, -hat/-het jelentésben

16

(a) Használható engedély (és esetleg tiltás) kifejezésére, de a can-hez képest sokkal ritkábban, főként hűvös, távolságtartó, szinte lekezelő stílusban, pl:

You may go home, Wilson, when you have finished typing those letters

 

(b) Használható engedélykérésre, ilyenkor a can-nél "tisztelettudóbb", hivatalosabb. Pl.:

May I smoke in here?

 

(3) Kívánságokban

Emelkedett stílusban előfordul a may (jó)kívánságokban, részben a hiányzó felszólító módú alakok "pótlásaként". Ilyenkor mindig az alany előtt áll, tehát a mondat szórendje a kérdő mondatokéval egyezik meg, és csak a dallam (írásban a kérdőjel helyetti pont vagy felkiáltójel) mutatja meg, hogy nem kérdésről van szó.

May you be happy and healthy!
May Allah make your beard grow long
My grandmother, may she rest in peace, used to cook it that way

ld még 42

(4) Célhatározói mellékmondatban

A can-hez hasonló szerepben, de annál lényegesen ritkábban előfordul a may jelenre-jövőre utaló célhatározói mellékmondatokban, pl:

Come a bit nearer, my son, so that I may hear you better

ld 17

(5) May as well

Gyakran használatos szólásforma a may/might (just) as well szerkezet. Akkor használjuk, ha jobb híján beletörődünk valamely nem túl kívánatos cselekvésbe, pl.:

All the restaurants are closed, we may (just) as well open a tin

All the restaurants are closed, we might (just) as well open a tin
[szó szerint: ...ki is bonthatunk egy konzervet]

E szerkezet sajátossága, hogy az as well nem a szokott helyén - a mondat végén - áll, hanem a may/might után (vö 82). Így jelentése is más, mint amikor az as well hátul áll:

We've got some ham in the fridge, but we may [= can] open a tin as well

 

(II) A may egyéb időkben

A might nem múltideje a may-nek, hanem azzal majdnem azonos jelentésű (ld 112). Viszont kötelezően might áll a may helyett függő beszédben, ha a főmondat (említő mondat) alapmúltban vagy inges múltban áll, pl.:

Laura knew I might phone her

ld 47, 48

A may helyett egyéb esetekben a jelentésnek megfelelő körülíró szerkezetet kell használni, pl:

It was possible that he would arrive on Monday
No one will be allowed to enter the new store-room

ld 157

Megjegyzés

A maybe szó nem azonos a may + be együttes előfordulásával. Jelentése: 'talán', 'esetleg', akárcsak a perhaps szóé, de főleg kötetlen stílusban használatos. Pl.:

Maybe she doesn't love you anymore

 

Ugyanezt a may segédigével is mondhatnánk:

She may not love you anymore

 

Hasonlóképp, gyakran a maybe szót és a may + be szerkezetet tartalmazó mondatok azonos jelentésűek, pl.:

Maybe they're at home = They may be at home