54 határozók helye

- Az egyes határozófajták használatáról, jelentéséről ld  60, 65, 66, 67, 118, 17, 134, 37, 151

 

- A Szerencsére nem esett le Fortunately, it didn't fall off mondatban látható határozófajtát szubjektív határozónak nevezzük

ld 172

Ld még 168 illetve 170, 133

(1) Határozó és határozószó
Határozói szerepet nemcsak határozószók ('most', 'arra', 'szépen'), hanem többféle szerkezet betölthet (magyarul pl. ragos/névutós főnév, határozói igenév, mellékmondat, stb.: 'holnaptól', 'ülve', 'amikor bejöttem'). Angolul ilyenek az elöljárós szerkezet, főnévi szerkezet, határozói inges alak, mellékmondat: pl.: from tomorrow (on), last week, sitting down, when I came in.
A szócikkben elmondottak legnagyobb része nemcsak a határozószókra, hanem valamennyi fajta határozóra általában igaz.

 

(2) Ha egyetlen, általános szabályban kellene összefoglalni, hol állnak az angol határozók, az "alapszabály" ez volna: a mondat végén (néhány úgynevezett gyakorisági határozó kivételével).

 

(3) A másik dolog, amit általánosságban érdemes tudni a határozók helyzetéről: egy részüknek nincs szigorúan, nyelvtanilag kötött helye, csak az értelem, a nyomaték, stb. függvényében kerülnek a mondat elejére vagy végére.
A határozói szerkezetek - a nem egyetlen (határozó)szó kifejezte határozók - kevésbé mozgékonyak; ezek korlátozódnak leginkább a mondatvégi helyzetre.

 

(4) Néhány általános szabály

 

(a) Az ige és tárgya között általában nem áll határozó, kivéve, ha a tárgy hosszú, és/vagy mellékmondat:
Az Idd meg gyorsan a tejedet típusú szórend tehát angolul nem létezik; a mondat helyesen:

Drink up your milk quickly

viszont: Ili could hear clearly that the boys had changed the topic

(hiszen itt a that-mondat-tárgyat követő határozót a 'témát vált' ige határozójának értenénk: ...changed topic clearly. (Ez itt csak értelmetlen, néha azonban kifejezetten félrevezető is lehet).

 

(b) A határozók három helyre kerülhetnek: az úgynevezett
- mondatkezdő helyzetbe (az alany elé)
- mondat-belső helyzetbe (az ige elé vagy az igei szerkezeten belülre)
- mondatvégi helyzetbe: a tárgy illetve tárgyhatározó után; ha nincsenek ilyenek, akkor az ige után.

 

(b1) A mondat-belső helyzet pontos jelentése
- az ige előtt: (She never cried), vagy pedig
- az igei szerkezeten belül: a funkcióige után (ld 46):

She would never cry

A be (valamennyi alakja) funkcióigének minősül:

She is never sad

(nem lehet She never is..., csak ha az IS főhangsúlyos, pl. rövid válaszban (ld 153); hasonlóan: I'm always sleepy by 11, Vera never is)
- a segédigék után (amennyiben több segédige van az igei szerkezetben)
Ezt szemlélteti az (5)-ös pont táblázata.

 

(c) A mondatvégi helyzetben, ahová a legtöbb határozó szabadon kerülhet, ismét csak megszabott sorrend létezik:

 

(c1) Ha több mondatvégi határozónk van, a sorrendjük:  mód—hely—idő

We rushed here immediately
They wandered aimlessly around in the city all afternoon

 

A mondat végén egymás mellé kerülő három határozó egyikét azonban célszerű mondatkezdő helyzetbe tenni (de csak azokat a fajtákat, amelyek a táblázat szerint erre alkalmasak):
(időhatározó): All afternoon, they wandered aimlessly around in the city

 

(c2) A mozgást jelentő igékkel - come, go, arrive - a sorrend:  hely [=irány]módidő

Come here quickly!                         Nem: Come quickly here!

 

(c3) A helyhatározókon belül az irány előbb következik, mint a helyzet:

We never went to church in Berlin                 Nem: in Berlin to church

A hely- és az időhatározókon belül a "kisebbtől" haladunk a "nagyobb" felé:

(c4) Helyhatározók sorrendje

I was born in a village in Tolna county   Nem in Tolna county in a village
Jonathan took the jewels to a pawnshop in the old town

Ezekben a példákban a később álló határozó az elsőnek utó-jelzője, és nem alkot külön mondatrészt (ld 193); magyarul is mondhatjuk: 'egy Tolna megyei kis falu', 'egy óvárosi zálogház'.
Amikor viszont a második (nagyobb egységre utaló) helyhatározó külön mondatrész, olyankor hátul is, elöl is állhat:

Thousands of people eat out in Chinese restaurants in Chicago
In Chicago, thousands of people eat out in Chinese restaurants

 

(c5) Időhatározók sorrendje: óra - nap neve - dátum - év

ld még 23

Mat was born at 7.25 on Saturday June 25th, 1988

 

(d) Tagadásnál: bizonyos határozószók a not elé kerülnek, mások utána, pl.:

I don't often have a haircut             He probably doesn't know about it

Az I often don't have a haircut azt jelentené: 'Gyakran nem vágatok hajat'; a doesn't probably egyszerűen helytelen sorrend.

A really jelentését a helyzete is befolyásolja:
Az I really don't like it mást jelent, mint az I don't really [=quite] like it: az előbbi = Igazán nem szeretem,

Az utóbbi = Nem igazán szeretem.

 

(5) A mondatbéli helyzet és a határozó fajtáinak összefüggése:
az egyes határozó-fajták tipikus/leggyakoribb helyei

 

mondatkezdő

mondat-belső

mondatvégi

(hely)1

 

hely

(Here comes the train)

 

She's working upstairs

 

 

 

pontos időmegjelölés

körülbelüli időmegjelölés

pontos időmegjelölés

Yesterday we met

I recently read a similar one

We met yesterday

körülbelüli időmegjelölés

 

 

Once we loved each other

 

 

(körülbelüli gyakoriság)

körülbelüli gyakoriság2

pontos gyakoriság

(Sometimes they meet here)

We (have) often me(e)t

We meet daily

az always/never

 

 

csak kiemelve lehetnek

 

 

mondatkezdők: 133, 170

 

 

 

tág értelemben vett módhatározók

 

(He suddenly moved)

He opened it carefully

 

(I'll have completely finished by then)

He speaks well

He did it well3

szubjektív határozók

szubjektív határozók

szubjektív határozók

Frankly, I'd hate it

She surely dislikes them

I did see it, honestly    ld 172

 

 

 

only; even

only, also; even               ld 19, 82

too; as well; either        ld 82

(ha alanyra vonatkozik)

 

 

ld 19, 82

 

 

perhaps; surely

probably

 

Perhaps you'll like her     Surely you'll like her

certainly

 

 

definitely

 

 

nearly  almost

 

 

quite; hardly / scarcely

 

 

ld 31, 126

 

 

Jegyzetek

1 Az úgynevezett felborult szórendben; ld 170.

2 A funkcióige elé is kerülhetnek, ha:

(i) magában áll a funkcióige: I never lied and I never will

(ii) nyomatékosításnál: I never HAVE lied to you

3 passzív szerkezetben a 3. alak elé is kerülhet:

It was well done   It was well organized

A mondatvégi helyzet - It was organized well - mindig biztosabb!