125 műveltetés

A műveltetés, a műveltető szerkezetek legáltalánosabb jellemzője, hogy valaki valamit mással csináltat, egy másik személyt vagy dolgot valamely (tág értelemben vett) cselekvésre bír, késztet. Ennek leggyakoribb esete az, amikor "bérmunkában", szakemberrel végeztetjük a cselekvést - javíttatunk, készíttetünk valamit. Más esetekben kérésünkre avagy utasításunkra végzi más a cselekvést (elolvastatunk, legépeltetünk valamit); az is lehet, hogy egyéb módon késztetünk, ösztönzünk valakit cselekvésre.
Angolul műveltető igeképző (vágat, fürdet, javíttat, vetet, megnevettet, sétáltat, tudat stb.) nem létezik. Az angol nyelvtanok egy részéből hiányzik is a causation kifejezés; ha szerepel is, egyszerűen 'okozást' jelent.
Az alábbi mondatok kiemelt részeit angolul tehát többféleképpen fejezzük ki:

 

(1) Tegnap hajat vágatott Þ He had his hair cut yesterday

(2) Éppen a babát fürdeti Þ She's bathing the baby right now

(3) Végre megjavíttatta a videó Þ At last he's had the VCR repaired

(4) Kalapot vetetett velem a héten Þ She got me to buy a hat this week

(5) Történetei mindig megnevettettek Þ His stories always made us laugh

(6) A kutyát sétáltatja Þ She's walking the dog

(7) Tudasd hamar velünk az eredményt Þ Let us know the results soon

(8) Nem tudta megértetni magát Oslóban Þ He couldn't make himself understood in Oslo

A fenti kiemelt szerkezeteket nemcsak akkor használjuk, amikor a magyarban -(t)at / -(t)et képzős ige használatos; ilyen példák a következők (Vö. a fenti (5)-ös mondattal):

 

(9) The pain made her cry out

(10) The photo makes her look young and attractive

(11) His remarks made me think

(12) What made her cry?

Az alábbiakban csoportosítjuk az (1) - (12) szerkezeteit aszerint, hogy - szerepel-e bennük műveltető ige; - ha igen, melyik: make, get, have stb., s milyen szerkezetet kíván meg.

 

(I) Angol műveltető ige nem szerepel

Igen gyakori, hogy olyan igéknek, amelyeket valamely jelentésben már ismerünk, másik - és "nyelvtanilag" is eltérő - jelentése(i) is van(nak). Feltehetően mindenkinek ismerősek a baloldali oszlop igéinek jelentései; esetleg azonban most találkozik először a jobb oldali jelentésekkel:

 

The tap is running

Run a bath for me, please

Hurry up, it's getting late

Don't hurry me, there's plenty of time

She often walks in the park

Could you walk the dog, dear?

 

E példákban - és számos hasonlóban - a tárgyatlannak megismert igének tárgyas, sőt műveltető jelentése is van ('folyik' - 'folyat'; 'siet - siettet'; 'sétál' - 'sétáltat'). Nincs rá szabály, mely igék viselkednek így. Ajánlatos egynyelvű szótárakból meggyőződni róla, nem létezik-e egy igének másik - esetleg igen fontos - jelentése is. Az értelmező szótárak pl. a következőképpen járnak el:

 

run1

'travel as arranged; go to and fro [of a public vehicle]

 

A magyar jelentés: 'jár, közlekedik'

run2

'to cause a public vehicle to travel in this way', azaz
'azt okozni, hogy valamely közlekedési eszköz ilyen módon járjon', vagyis 'járatni, közlekedtetni'.

 

E rövid szótármunkával egyetlen szó megtanulása máris négy szó megfelelőjének a megtanulását jelenti; a run tehát semmiképp nem egyenlő a 'fut' szóval!

 

Néhány tipikus angol ige, amelyek tárgyatlanként és tárgyasként / műveltetőként egyaránt használatosak; példát csak a műveltetőre adunk:

stand:  stand the ladder against the other wall
march:  march the convicts
fly:  fly a kite

Hasonlóan: stop, turn, twist.

 

(II) Műveltető ige - make, have, get, let - a megfelelő szerkezettel

Nem csupán az ige megválasztása okozhat gondot, hanem az illető igével álló szerkezet kiválasztása is. Attól függően, hogy (A), (B) vagy (C) esetről van-e szó, más igét és más szerkezetet használunk.

 

(A) A "bérmunka szituáció": have és get

Szakemberrel végeztetünk el valamit, s az illető szakmáját, nevét rendszerint nem nevezzük meg. Itt a have és a get igék használatosak; a get inkább köznyelvi alak, a have kissé választékosabb.

I've got to get these magazines bound  
He must have the winchester mended  
I had my hair cut and started to grow a beard
I've got to get this letter typed by tomorrow  
I must get these skis fixed  
They're going to have their house decorated  
Ms Waters is having her flat whitewashed   

 

A fenti példákban látott szerkezet tehát:

 

 

have /get

cselekvés tárgya

3.alak

I must

get

my shoes

heeled

 

ügyeljünk a szórendre: a műveltetésben ugyanúgy a have szerepel, mint a múltimúltban (ld 123), s ilyenkor csak a szórendből derül ki, melyikről van szó.

 

I had my video machine repaired                      de:
I had repaired my video machine by the time the repair man arrived

 

A két fajta have ráadásul ugyanabban a mondatban is megjelenhet:

By the time the repair man arrived, I had had my video machine repaired by the neighbour

 

Néhány gyakori tevékenység, amelyeket "bérmunkában" szoktunk végeztetni:

bind, build, clean, copy, decorate, deliver, develop, dry-clean, fix, launder, look at, mend, photocopy, press, print, repair, service, test, xerox

 

Ha a fenti szerkezetekben meg akarjuk nevezni, kivel végeztetjük a cselekvést (mert ez mondandók lényege), használhatunk by-szerkezetet:

This time I had my beard cut by my girlfriend

Ugyanígy megnevezi a cselekvőt a have is az alábbi szerkezetben:

I had my girlfriend cut my beard this time

 

(B) Késztető, rábeszélő, noszogató műveltetés

Megnevezzük - hiszen lényeges és egyértelmű -, hogy kivel végeztetjük a cselekvést. E típusban többféle műveltető ige és szerkezet lehetséges:

 

(a)  Make + az illető személy + pőreigenév

The teacher made them work harder
Why didn't you make her do it properly?
I made them wait in the hall

 

Ez a szerkezet erős késztetést, szinte kényszerítést jelöl.

Ha a make-es szerkezet fenti fajtája passzív (ld 138) alakban található, az ige alap-alakja előtt to-igenév áll; minden egyéb esetben hiba a to használata.

They made him work harder               de:
He was made to work harder  nem: ...made work

 

(b) Get  +  az illető személy  +  to-igenév

She got me to buy her a new hat
Get her to stop smoking in the house
You could perhaps get her to stay for lunch

A get itt enyhe késztetésre, rábeszélésre utal.

 

Láttuk, hogy magyarul akkor is használhatjuk a  '-(t)at/-(t)et' alakot, ha (A) esetről, és akkor is, ha (B) esetről van szó.
Ha csak annyit tudunk tehát, hogy John be akarja köttetni a könyveit, arra gondolunk, hogy szakemberrel fogja végeztetni:

 

(A) eset: John is going to have his books bound

ha azonban ugyanezt George szívességből teszi meg neki, John mondhatja azt is: I got George to get my books bound: (B) eset. Az angol szerkezet felől tehát mindig a teljes szituáció szem előtt tartásával döntsünk.

 

(C) Egyéb késztetést, ok-okozati viszonyt kifejező helyzetek

Sem a "bérmunka", sem a  rábeszélés/kényszerítés/késztetés  helyzete nem áll fenn. Egyszerű oksági viszony van aközött, amit "X" tesz, s ahogy erre "Y" reagál. ("X" és "Y" egyaránt lehetnek személyek vagy dolgok, esetleg egyik ez, másik az.)
E típusban többféle műveltető ige, s ezek mellett sokféle szerkezet lehetséges:

 

(a) A "megnevettet"-típus

His jokes always made us laugh
The pain made her cry out
The news made me jump for joy
Don't make me laugh!
What makes you think so?

A szerkezet:  make + tárgy [általában személy] + pőreigenév

- A fenti típus a make azon a jelentésén alapul, amelyet a következő mondatokban láthatunk:

The news made me very happy

ld 180

(b) A "beindít"-típus

I can't get the car going
I can't get the motorbike started
She tried to get the merry-go-round going again

She tried to set the merry-go-round going again  

 

A szerkezet: get/start/set + tárgy [ált. dolog] + inges alak vagy 3. alak
(E típus használata erősen korlátozott!)

- A fenti típus a get azon jelentésén alapul, amelyet a következő mondatokban láthatunk:

I accidentally got the drawing wet
I'll get the children ready while you're in the bath

ld 180

 

(c) 'tudat vmit vkivel''

Please let us know the results in time

 

A szerkezet:  let + tárgy [személy] + pőreigenév
A let us nem vonható össze let's alakúra; ez a mondat nem 'Menjünk!' típusú felszólítás.

 

(d) Az "énektanár"-típus

Mrs Busybody, the singing teacher, had everybody singing in a minute
The tutor had them swimming in a week

 

A szerkezet:  have + tárgy [személy] + inges alak

- Látszólag kivétel a szócikk elején a (8) példa. Az alany (he) elérte, hogy 'őt' értsék meg, azaz: He was understood. Ezért áll 3. alak a make mellett (pőreigenév helyett):

He couldn't make himself understood in Olso   
He made himself heard across the room

He made his voice heard across the room
He certainly knows how to make his influence felt

 

(e) Ritkábban használt műveltető igék / szerkezetek:

- Cause

The loud cry caused them to come to a halt

 

- keep, kivált a keep sy waiting kifejezésben:

I kept them waiting in the hall [kb. = made them wait]

- set, főként a set sy thinking kifejezésben:

His reaction really set me thinking

 

(f) A "zsebmetsző"-típus
Nem valódi, csak látszólagos műveltetés

Csupán formailag egyezik meg a fenti műveltetőkkel; jelentésében azoktól tökéletesen eltér:

 

Poor Hugo had his pocket picked
He had two of his teeth knocked out the following week   
Dr Li had his daughter kidnapped
Hundreds of people have their cars stolen in the city every month now

 

Ezt a szerkezetet olyankor használjuk, amikor valamilyen sajnálatos eseményről számolunk be. Aktívan kísérletezni nem szükséges e kifejezésekkel, de felismerésük - és a valódi műveltetéstől való megkülönböztetésük - fontos.

 

(III) A műveltető igék nem segédigék, tehát funkcióigeként sem szerepelhetnek. Ugyanolyan főigék, mint a pick, a knock, a kidnap. Ez több lényeges dolgot jelent:

 

(a) A velük képzett szerkezetek inges jelenben vagy inges múltban, múltjelenben vagy múltimúltban, (sőt inges múltjelenben) is használhatók (néhány fenti példánk szemléltette is ezt):

inges jelen: They are having the cottage whitewashed
múltjelen: I've just had it copied 

 

(b) Kapcsolódnak egyalakú segédigékkel:

We may have the whole system changed soon

 

(c) Kapcsolódhatnak pl. a have to igével:

We may have to have a new system installed

 

A két have akár egy harmadik - igeidő-képző - have-vel is kapcsolódhat:

Nemrégiben a teljes rendszert le kellett cseréltetnünk Þ

We've recently

had to

have

the whole system changed

igeidő-

'kell'

műveltető

 

képző

have

have

 

have

 

 

 

 

 

(d) Kérdésben, tagadásban stb. a műveltető igék ugyanúgy viselkednek, mint a többi főige: funkcióigére (ld 46) szorulnak. A nehézség főleg a have-el kapcsolatban merül fel:

Did you have it typed last week?
nem:  Had you it typed last week?
She doesn't have her bedlinen laundered, she does it herself
nem:  She hasn't her bedlinen laundered...
Didn't you have them painted yellow?
nem:  Hadn't you painted...
Not again?  What did you have to have repaired this time?

 

(IV) Amikor nem kell, illetve nem lehet műveltető szerkezetet használni:

(a) Műveltetőből képzett egyéb szófaj: 'dolgozatíratás'

 

A magyar műveltető igéből könnyen egyéb szót - pl. főnevet - képezhetünk; ezt angolul soha nem tehetjük, csak körülírva, mérlegelve, hogy mennyire fontos a műveltetést megőriznünk. Ha okvetlenül fontos, csináljunk "ismét" igét a főnévből, ha nem fontos, szabaduljunk meg a műveltetéstől:

Dolgozatíratáskor mindig kakaót iszom Þ
While I'm getting my test papers written, I always have a cup of hot chocolate

 

(b) Műveltető ige igeneves alakja:' a reggel íratott dolgozat'

 

A magyarban a műveltető igék igeneves alakjait is nehézség nélkül képezhetjük: 'a ma dolgozatot írató kollégák', 'a reggel megíratott teszt', stb. Ezt sem mondhatjuk így angolul, csak körülírva: ismét mérlegeljük, mennyire fontos a műveltetés. Ha okvetlenül az, csináljunk "ismét" igét a főnévből, pl. those colleagues who are getting their papers written today: itt utó-jelző szerkezettel (ld 193) "oldottuk fel" az igenevet;
ha nem fontos, szabaduljunk meg a műveltetéstől: 'a reggel megíratott teszt' egyéb módon értelemszerűen körülírható, helyette a 'reggel megírt' megteszi: the test that the students did this morning. Többféle körülírás is elképzelhető:

 

Margit néni elhagyta az aznap reggel íratott dolgozatot Þ

 

 

Miss Margaret lost the test

that she had done with her class

that morning

vagy

 

... that she had given (her class)

 

vagy

 

... that her class had done

 

vagy

 

... that she had asked her class to do

 

 

 

A műveltető helyett sokszor a passzív alak is tökéletesen megfelel:
A 'megjavíttatott' (műveltető igéből képzett) melléknévi igenevet így nem tudjuk visszaadni angolul; ezúttal az utó-jelző szerkezetes (ld 193) megoldás sem járható, hiszen a:

'Baj van a tegnap megjavíttatott fényszóróval' mondatot nem adja át a
There's something wrong with the headlight that we had repaired yesterday mondat.
(A mondat jó, csak éppen jelentése egészen más, mivel a had repaired múltimúlt alak, ld 123. Ilyenkor le kell mondanunk a műveltető alakról: passzívban nem lehet műveltetni.

 

A körülírás tehát pl. a következő:

There's something wrong with the headlight that was repaired yesterday  

Hasonlóan:

Meg kellene javíttatni ezt a billentyűzetet Þ

vagy műveltetés és aktív szerkezet: We should get this keyboard fixed
vagy passzív szerkezet műveltetés nélkül: This keyboard should be fixed

Fel kell megint hangoltatni a zongorát Þ

vagy We must get this piano tuned again
vagy This piano must be tuned again