39 érzék(szerv)i igék (Verbs of perception)

Kapcsolódó szócikkek: 16, 18, 77, 78, 79, 80, 81, 101

 

Azok az igék, amelyeknek a jelentése az érzékeléssel és az érzékszervekkel kapcsolatos, több szempontból különleges helyet foglalnak el az angol igerendszeren belül.

 

(1) Az öt fizikai érzéknek megfelelő legfontosabb igék

Az alábbi összesítés az érzékeléssel kapcsolatos leggyakoribb magyar és angol igéket állítja párba.

A rövidítések jelentése és magyarázata:

Ö = ösztönös, ösztönszerű cselekvés: az ember akaratán kívül érzékeli a dolgokat, pl. 'látja' őket

T = tudatos cselekvés: az ember érzékszerveinek tudatos használatával érzékeli a dolgokat, pl. 'nézi' őket

K = kapcsolóige: a dolgok valahogy hatnak az ember érzékszerveire, az ember akaratán kívül, pl. 'valaminek, valamilyennek vagy valahogy kinéznek''

 

(a) LÁTÁS:

Ö: lát Þ

SEE

I (can) see some clouds

T: néz Þ

LOOK (AT)

He's looking at the photo

K: látszik/kinéz vmi(lyen)nek Þ

LOOK

It looks a fine day

It looks fine

     tűnik vmi(lyen)nek Þ

APPEAR/SEEM

It seems a good choice

It seems good

 

(b) HALLÁS:

Ö: hall Þ

 HEAR

I (can) hear strange noises

T: hallgat Þ

LISTEN (TO)

He's listening to Beethoven

K: hangzik vmi(lyen)nek/vhogy Þ

SOUND

It sounds a great idea

It sounds great

 

(c) SZAGLÁS:

Ö: szagot érez Þ

 SMELL

I (can) smell gas

T: szagol Þ

SMELL

He's smelling the yoghurt

K: szaglik, vmi(lyen) szaga van Þ

SMELL

It smells of fresh lemon

It smells of fresh

 

(d) ÍZLELÉS:

Ö: ízt érez Þ

TASTE

I (can) taste garlic

T: (meg)ízlel, kóstol Þ

TASTE

He's tasting the salad

K: vmi(lyen) íze van Þ

TASTE

It tastes of garlic

It tastes awful

 

(e) EGYÉB TESTI ÉRZÉKELÉS:

Ö: érez (bőrön/testrészen át) Þ

FEEL

I (can) feel a drawing pin in my bum

T: (meg)tapint Þ

FEEL

He's feeling the child's forehead

K: vmilyen érzete/tapintása van Þ

FEEL

It feels like ice

It feels lukewarm

 

Az összesítésből látható, hogy a rendszer nem egységes: a 'hallás' és 'látás' esetében több ige, míg a többi esetben egy-egy ige látja el a különféle funkciókat. A főbb nyelvtani tudnivalókat az alábbiak foglalják össze.

 

(2) Az ösztönös, ösztönszerű cselekvés igéi

Ha a see, hear, smell, taste, feel igéket abban az értelemben használjuk, ahogy azok a fenti (1)-es pont "Ö" jelű rovataiban szerepelnek, akkor közös vonásuk, hogy ún. "statikus" igék, azaz inkább állapotot fejeznek ki, mint tudatos cselekvést. Ennek nyelvtani szempontból az a jelentősége, hogy inges időben nem lehet őket használni, még akkor sem, ha kifejezetten hangsúlyozni kívánjuk, hogy a cselekvés éppen folyamatban van/volt (a "statikus" és "dinamikus" igékről valamint az inges időkhöz való kapcsolatukról részletesen ld 77). Az inges időt pótolhatja a can segédige (ld a fenti példákat), amelynek ilyenkor ez a kizárólagos funkciója, tehát nincs 'tud, képes' jelentésük. Múlt időben a can helyett could szerepel.

 

(3) A tudatos cselekvés igéi

Ha a look, listen, smell, taste, feel igéket abban az értelemben használjuk, ahogy azok a fenti (1)-es pont "T" jelű rovataiban szerepelnek, akkor közös vonásuk, hogy ún. "dinamikus" igék, tudatos cselekvést fejeznek ki. Ennek az a nyelvtani jelentősége, hogy valamennyi igeidőben szabadon használhatók, így tehát az inges időkben is. A smell, taste és feel igék esetében gyakran éppen az igeidő (vagy a can/could használata) segít az ösztönös és a tudatos cselekvés szétválasztásában, pl:

He COULD SMELL Liza's perfume in the room

He SMELLED Liza's perfume and thought back to the summer

Why ARE you SMELLING that meat? There's nothing wrong with it

(4) Kapcsolóigék

 

Ha a look, sound, smell, taste, feel valamint az appear, seem igéket abban az értelemben használjuk, ahogy azok a fenti (1)-es pont egyes "K" jelű rovataiban szerepelnek, akkor közös vonásuk, hogy "statikus" igék, tehát inges időben nem lehet őket használni. Ennél fontosabb azonban, hogy kapcsoló funkciót töltenek be. Ez lényegében azt jelenti, hogy az összetett állítmány be-jéhez hasonlóan viselkednek: összekapcsolják az alanyt és a rá vonatkozó tulajdonságot. A tulajdonságra utalhat melléknév vagy jelzős főnévi szerkezet.

 

(a) kapcsolóige + melléknév

It was dirty

It looked dirty

It is strange

It appears strange

It was logical

It seemed logical

It is correct

It sounds correct

They were smooth

They felt smooth

It was delicious

It tasted delicious

It is awful

It smells awful

 

Látható, hogy a look, appear, seem és sound esetében magyarul '-nak/-nek' ragot használunk az igét követő melléknév után, míg a smell, taste és feel esetében nincs is az angolnak megfelelő ige, hanem helyette 'van' + jelzős birtokos főnévi szerkezet áll. Erről, és további hasonló furcsaságokról ld még 101. A tulajdonságot jelölő angol melléknevek voltaképpen állapothatározói szerepet töltenek be: ugyanezt egyéb igékkel                                                                                                        ld 118             

(b) kapcsolóige + jelzős főnévi szerkezet

Ha a kapcsolóigék főnévvel állnak, akkor nem alkotnak teljesen egységes rendszert.

- A look, appear, seem és sound állhat elöljáró nélküli főnévi szerkezettel (akárcsak a be), de csak ha a főnévi szerkezetben jelző is szerepel:

She looks a perfect stranger
It appears a sensible idea

It seems a sensible idea
He sounds a complete idiot

 

Hasonlóképp viselkedik két másik, nem közvetlen érzékszervi ige: a weigh és a measure, pl.:

It weighs a ton
It measures 75 cms

 

- A smell, taste és feel csak úgy állhat főnévi szerkezettel, ha elöljárót is használunk. A feel után ez az elöljáró csak a like lehet:

There's something in my pocket; it FEELS LIKE a cherry stone

 

A smell és taste állhat of és like elöljáróval is, de a kettő jelentése nem azonos: az of-ot akkor használhatjuk, ha a szóbanforgó  szag/íz  valóban a főnév által megnevezett dologtól származik, míg a like a hasonlítás eszköze: ilyenkor nem biztos, hogy a szóbanforgó  szag/íz  a főnév által megnevezett dologtól származik. pl.:

Your breath SMELLS OF gin again
The sauce DOESN'T TASTE of anything     
This milk SMELLS LIKE oil
This cauliflower TASTES LIKE fish  

 

A like állhat look, seem és sound után is, de esetükben használható valós tényre is és hasonlításra is:

That SOUNDS LIKE daddy's car
Your shaver SOUNDS LIKE a tractor

(5) Megjegyzések

(a) A see igének más fontos jelentései is vannak: 'találkozik, meglátogat; kikísér'. Ezekben a jelentéseiben már nincs nyelvtani korlátozás, tehát inges időkben is használható, pl.:

Robert's busy tonight; he'S SEEING some important customers
Clara WAS SEEING the children to school when the house was broken into

 

(b) A look eltér a többi kapcsolóigétől abban, hogy ha emberre vonatkozó átmeneti tulajdonsággal használjuk, akkor állhat inges időben is:

Helen'S LOOKING tired tonight = Helen LOOKS tired tonight
 

(c) A feel nemcsak a bőrérzékelésre utalhat, hanem mindenfajta fizikai és lelki érzékelésre, valamint az általános közérzetre is. Ha a közérzetre utal, akkor lényegében mindegy, hogy inges időben áll-e vagy sem:

How DO you FEEL? = How ARE you FEELING? Þ Hogy érzed magad?

 

A feel ilyenkor önmagában jelenti, hogy 'érzi magát'; hibás a -self névmás használata. (Ez azért is lényeges, mert a feel + myself/yourself stb. nem egyszerűen helytelen, hanem más, szexuális tartalmú jelentése van, s így könnyen derültséget, esetleg sértődést okozhatunk.)
A feel + like ezek szerint nemcsak a fenti (4)(b) szerinti 'tapintása van' értelemben használható, hanem 'úgy érzi magát, mint' jelentésben is:

Sometimes I FEEL LIKE a motherless child

 

Sőt, idióma-szerű jelentése is van: 'kedve/hangulata van vmihez': pl:

I don't FEEL LIKE watching TV tonight
Do you FEEL LIKE a hot cup of tea?

 

(d) Az appear és seem bővülhet to be-vel is:

She appears (TO BE) a perfect stranger

She seems (TO BE) a perfect stranger

 

Ha a főnévnek nincs jelzője, akkor a to be általában nem maradhat el:

She appears TO BE a stranger

She seems TO BE a stranger

Az appear és a seem egyéb to-igenévvel (sőt that-es mondattal) is állhat,

erről ld 57, 156, 185

 

(e) A sound, weigh és measure igék állhatnak inges időben is, ekkor jelentésük sorrendben: 'hangoztat', '[súlyt] mér', '[hosszat] mér'

 

(f) A 'Hogy néz ki?', 'Milyen íze/szaga van?' kérdést többnyire a like elöljáróval kell szerkeszteni:

What does it look/taste/smell like?,

de a smell és taste esetében ilyenkor is lehetséges az of:

What does it taste/smell of?

A jelentéskülönbség megegyezik a fenti (4)(b) pontban mondottakkal: a like leginkább tetszésre-nemtetszésre kérdez, míg az of pontos "leírást", jellemzést vár.

Bővebben ld 113

 

(6) -ing vagy pőreigenév?

Érzékelni nemcsak tulajdonságot vagy dolgot, hanem cselekvést is lehet, pl 'láttam, hogy átmentek az úton'; 'láttam Jenőt átmenni az úton'. A magyarhoz hasonlóan angolul is használhatunk that-es mellékmondatot: I saw that Jenő had crossed the road, valamint igeneves szerkezetet is. Az utóbbi esetben azonban két lehetőség közül kell választanunk. Ha a cselekvés az érzékelés pillanatában éppen folyamatban volt, akkor inges alakot kell használni: I saw Jenő CROSSING the road; ha viszont a cselekvés "végrehajtott", befejezett voltát akarjuk kifejezni, akkor pőreigenevet kell használni: I saw Jenő CROSS the road. (A to-igenév használata ilyenkor nem lehetséges.) A jelentéskülönbség gyakran lényeges: a 'crossing' esetében a beszélő esetleg nem tudja, hogy a cselekvés befejeződött-e (tehát Jenőt akár el is üthette egy autó), míg a 'cross' esetében biztosan befejeződött (tehát Jenő sikeresen átért a túloldalra). Az e szerkezetekben érintett legfontosabb igék az alábbiak:

 

feel

observe

hear

see

notice

watch

 

Passzív szerkezetben (ld 138) az inges alak változatlan marad, a pőreigenév helyett viszont to-igenevet kell használni, pl.:

Jenő was seen CROSSING the road
Jack was heard SNORING in the bath
Jenő was seen TO CROSS the road
Jim was not heard TO LEAVE the house

A notice és a watch passzív alakja után az ilyen szerkezet nem használatos.