83 it fajtái

Az it névmásnak számos funkciója van, s ezek mindegyike a magyartól teljesen idegen használatú.
Az it személyes névmás alakjai:

személyes

visszaható

jelzői

önálló

alanyi/nem alanyi

és nyomatékos

birtokos

birtokos

it

itself

its

(its own)

ld még 165

 

(1) A "személyes" névmás it

Főnév által kifejezett dolgot (élő vagy élettelen dolgot; ld 131, 165) vagy cselekvést helyettesít:

 

(a) Visszautaló it:

Did you receive my letter?

No, I didn't get it

Didn't you go out with the others last night?

I don't like it, you see

 

- Az everything, nothing, this és that szavakra is it-tel utalunk vissza:

Everything is all right, isn't it?
That's beautiful! Where did you find it?


- Nem maradhat el az ige mellől

ld még 130

- Alárendelésnél a második előfordulásnál is mindig szerepelnie kell:

I don't like it because IT is hot

- Mellérendelésnél is az a biztosabb, ha kitesszük:

It was not too expensive, and IT is really nice

It was not too expensive, but IT is really nice

Ez alól bizonyos igék kivételt képeznek:

I know / I remember;       I think so

ld 153, 179

 

(b) Az it rendszerint visszautal (azaz a főnevéhez képest egy későbbi tagmondatban áll), alárendelt tagmondatban azonban korábban is állhat főnévénél (esetünkben ez a revolver):

Although Nick couldn't see it, the old man had a revolver in his hand

 

(c) Az it lehet alany (s ekkor azért nem hangsúlyos: It's a Rover), vagy egyéb mondatrész (s ekkor szintén hangsúlytalanul az előtte álló szóhoz tapad: I like it).
Az it soha nem lehet tehát hangsúlyos, sem mondat elején, sem végén;
soha nem lehet állítmány; az alábbiak a szándékozott jelentésben hibásak, helyettük a this/that használandó:

EZ az az óra, amit Bob nekem adott

It is the watch that Bob gave me

EZ volt a város legalacsonyabb háza

It was the smallest house in town

 

(A két mondat pl. azt jelenti:
'Az az óra ez (itt), amit Bob adott nekem'; 'A város legalacsonyabb háza volt')

 

(2) Alany nélkül nincs önálló angol mondat                                                                                                                                                        (de ld 61);

igeragozás szinte egyáltalán nem lévén, legalább egy névmásnak jelölnie kell az alanyt; ez pótolja a személyragot. Ez még a következő esetekre (az "üres" it-et tartalmazó mondatokra) is igaz:


Az "üres" it:

- "Meteorológia":

It is snowing
It's cold
It must be 40o [=forty degrees] Celsius

- Óra/Dátum:

It's 8 o'clock

It's Friday

- Távolság:

It's 45 miles to Tipperary

It's a long way to Tipperary

- Jelen szituáció:

It's beautiful!

 

It's John Hopkins (speaking)

- Környezet:

It's dark (in) here

It's noisy (in) here

 

- Az It's time..., It says... mondatkezdésekben, az It's no use... szerkezetben, valamint a '(vkinek) tart vmeddig' jelentésű take (sy) alanyaként:

It's time (for us) to have had lunch

It's time we had lunch

ld 122, 184

It says the hijackers were from Detonesia
It took us more than an hour to get into the centre
It's no use crying over spilt milk

szó szerint Nincs értelme kifolyt tej miatt sírni, azaz Késő bánat...

ld 76

 

(3) Nyomatékosításban használt it

It was Nick who found the revolver

ld 133

It was here on this spot that the general uttered his last words

 

(4) Alanyváró it

ld még 48, 63, 75, 185

Az alábbi mondatokban a magyar 'Zavar(ó)...', 'Fontos...', 'Rejtély...', 'Nem érdekel...', 'Az nyugtatna meg...', 'Szokatlan [dolog]...', értelem szerinti alanyai 'hogy'-os mondatok: '...hogy folyton Ed káromkodását kell hallgatnom', '...hogy a polgármester jelenlétében Ed ne káromkodjon', stb. Ezeknek a 'hogy'-os mondatoknak angolul különféle szerkezetek felelnek meg.
Az alanyváró it a mondat nyelvtani értelemben vett alanya; ez kiderül pl. kérdezéskor: It annoys me that... Û Does it annoy me that... ?

(a)

 

IT annoys me

THAT

 

 

IT's annoying

THAT

 

I have to listen to Ed swearing all the time

IT's important

THAT Ed should not swear in the mayor's presence

 (b1)

IT's a mystery (to me)

WHY

I have to listen to Ed swearing

 

(b2)

IT doesn't interest me

 IF

Ed is serious about it or not

 

(c)

IT annoys me

TO

have to listen to Ed swearing all the time

IT's annoying

TO

have to listen to Ed swearing all the time

 

(d1)

IT'd suit me best

FOR Ed

TO vanish while the mayor was here

IT's unusual

FOR Ed's swearing TO cease for more than two minutes

 

(d2)

IT's important

FOR there TO be a standby while Ed's away

 

(e) Bizonyos igék mellett az alanyváró it használata kötelező:
pl.: appear, seem, happen
Az Úgy tűnt, hogy még többen vannak, mint az előző héten mondatot pl. csak így mondhatjuk:

ÞIt seemed that there were even more people than the previous week

 

(5) Tárgyváró it

(a) Tárgyhatározót (ld 180) tartalmazó mondatokban
Ahogyan a fenti IT annoys me THAT I have to listen to Ed swearing mondatban a THAT I have to listen... az értelem szerinti alany, míg az alanyváró IT a mondat nyelvtani alanya, ugyanúgy az I find IT annoying THAT I have to listen to Ed swearing mondatban a THAT I have to listen... az értelem szerinti tárgy, míg a tárgyváró IT a nyelvtani tárgy, az annoying pedig a tárgyhatározó.
A két szerkezet viszonya a következő:

 

 

 

IT

is annoying

THAT I have to listen to Ed swearing

 

 

elő-alany

állítmány

értelem szerinti alany

I

find

IT

Annoying

THAT I have to listen to Ed swearing

alany

ige

elő-tárgy

tárgyhatározó

értelem szerinti tárgy

 

Ugyanígy (ezúttal (4)(c)-nek megfelelően):

 

 

 

IT

is annoying

TO

have to listen to Ed swearing

 

 

elő-alany

állítmány

értelem szerinti alany

I

find

IT

annoying

 

TO have to listen to Ed swearing

alany

ige

elő-tárgy

tárgyhatározó

 

értelem szerinti tárgy

 

A tárgyváró it elsősorban tárgyhatározót tartalmazó mondatokban fordul elő (a fenti példák ilyenek voltak: az I find swearing annoying mondat is az annoying tárgyhatározót tartalmazza.)

 

(b) Szerepel azonban a tárgyváró it az enjoy, hate, like, love igék mellett is, de ilyenkor nem that-es, nem to-igeneves vagy inges, csak when-es mellékmondattal:

Inge hated it when people smoked in her office

Inge hated it if people smoked in her office
I love it when you dance

 

(c) A (meglehetősen nehezen fordítható) make sg clear kb. egyértelművé tesz, világosan kijelent, tisztáz és make sure kb. tesz róla, meggyőződik róla kifejezések a tárgyváró it szempontjából sajátos osztályt alkotnak:
a make sg clear mellől ugyanis elmaradhat a tárgyváró it, a make sure mellől pedig kötelezően elmarad, pl.

He made (it) clear that they had no intention to bomb the city
Hugo made (Æ) sure that he was alone and then he took his shotgun

(d) Ha nincs a mondatban tárgyhatározó, akkor a that-es mondat előtt nem állhat tárgyváró it:

I know (that) you have such a lot of time

I remember (that) you have such a lot of time
(hibás így: I know/remember it(,) that...)