95 kötőszók

A szócikk összefoglalja a kötőszókkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat; az egyes jelentéseket kifejező kötőszótól a megfelelő szócikkekhez is utal.

 

(1) Az egyes kötőszótípusok

- Az okhatározó kötőszókról
(as, because, for, since; seeing that, on (the) grounds that )

ld 134

- Az időhatározói kötőszókról
(when, whenever, as soon as, as long as, while, before, till, until, after, since)

ld 35, 67, 71; valamint 4, 5, 78, 79, 80, 81, 123, 124

- A célhatározói kötőszókat
(so, so that, in order that, lest, in case)

ld 17

- A feltételes mellékmondatok kötőszóit (if, unless, stb.)

ld 44

- Az as if  / as though kötőszókról

ld 122

- Az and-ről

ld 6

- Az 'is' & 'sem' típusairól (also, too, as well; either)

ld 82

- A 'még... is ' = even- ről

ld 82, 99

(2) Kérdőszók, vonatkozó névmási kötőszók és rámutató elemek

A magyarban a 'hol?' Þ 'ahol' mintájára minden kérdőszóból vonatkozó névmási kötőszó képezhető:

ki? Þ aki; miért? Þ amiért; kinek? Þ akinek, stb.

 

Az általános szabály tehát: - (rámutató elem) + névmási kötőszó angol megfelelője: rámutató elem nélküli

főnév(pótló) + utó-jelző mondat

'('az,...) aki...' =               Æ the person / the one  who...

 

Angolul rámutató elemet tehát soha nem használunk; az angol kérdőszó-kötőszó párosok többsége így két okból is nehézséget okoz:

 

Kérdőszó

Kötőszó

 

MELYIKet veszed meg?

(AZT),

AMELYIKet a kezedben tartod

WHICH do you want to buy?

THE ONE

Æ you're holding in your hand

 

Csak a what, where és when használható vonatkozónévmási kötőszóként:

what = mi? és ami; where = hol? és ahol; when = mikor? és amikor,  pl.:

MIT csináltatok ma?

AZT csináltuk,

AMIT mindennap Þ

WHAT did you do today?

We did ——

WHAT we do every day

ld 93

 

(3) Kérdőnévmási alárendelő kötőszók

Az angol szerkezetben nemcsak a rámutatószó hiánya, hanem a kötőszó hiánya is nehézséget jelent: az 'azt kérdi, hogy hol...' szerkezet négy szavának mindössze két angol szó felel meg: asks where... (itt a where a rámutatószó és a kötőszó szerepét egyszerre betölti)

(Azt) kérdeztem, (hogy) hol az újság  Þ I asked Æ Æ where the paper was

ld 48

 

(4) Kötőszók a lefokozott kérdőszavas kérdés élén

Az eredeti mondat akár kérdőszavas kérdés, akár eldöntendő kérdés, a magyar 'hogy'-nak megfelelő that kötőszó nem használható. A kérdőelem, illetve az if/whether szó egyben kötőszó is:

Nem tudom, (hogy) mikor ismerted meg Þ
I don't know when you met him first
Nem tudom, (hogy) látta-e már a filmet John Þ
I don't know whether/if John has seen the film

ld 48, 97

(5) Egyes alárendelő kötőszók és kapcsolatuk az elöljárókkal valamint a határozószókkal

ld még 35

(a) Néhány esetben ugyanazt a jelentésviszonyt azonos formájú elöljáróval és kötőszóval fejezzük ki (miközben magyarul két rokon szót használunk):

elöljáró until

kötőszó until

until next morning

until the morning comes

 

(b) Más esetekben az angol elöljáró és kötőszó nem rokonai egymásnak, illetve az elöljáró és a kötőszó mellett létezik egy harmadik - rokon jelentésű, de eltérő viselkedésű - szó, az önálló határozó:

 

elöljáró

mellékmondattal

önálló határozó

 

álló kötőszó

 

during

while

meanwhile; in the meantime

during the coffee break

while we were having coffee

Meanwhile, I'll have a coffee

 

(c) A kötőszó 'hogy'-os (that-es) mondattal nem, csak inges szerkezettel állhat; az inges szerkezet alárendelő mellékmondat értékű. Az 'Anélkül, hogy kazettát kellene cserélni' mondat pl. csak így mondható: Without having to change cassettes (nem lehet: Without that...)

elöljáró

csak inges szerkezettel

 

álló kötőszó

without

without

I can't work without Elsie

I'd love to work without anyone snoring in my room

 

(d) Az egyes szavak között kisebb-nagyobb jelentésbeli eltérés lehet

elöljáró

mellékmondattal álló kötőszó

önálló határozó

in the case of big cars

in case it rains

just in case

ld 17

 

(6) Páros kötőszók (alá- és mellérendelők)

(a)  - Nem kettőzzük meg (persze magyarul sem) a kötőszavakat az olyan esetekben, mint:

because... so... Þ mivel... ,így...
although... but... Þ bár..., de...

- Léteznek azonban olyan iker-kötőszók, mint

if..., then...

ld még 44

although... still...

 

(b) Külön csoportot képeznek a páros kötőszók:

- both... and

The future both attracted and worried me

ld még 87

 

- (n)either... (n)or

ld 82

-  not only... but... as well / also

You not only have to know how to win the war, sir, but (you) also (have to know) how to win the peace

- whether... or (not)

(ehelyett a whether helyett nem állhat if!)
whether it rains or not  

 

- even though / if

Even if she doesn't realize it, she's hopeless as a teacher

Even though she doesn't realize it, she's hopeless as a teacher

 

- so / such (a) <melléknév/határozószó/főnév> that

ld 53, 74

She was so enthusiastic that...
She believed so enthusiastically that...
She was such an enthusiastic believer that...

 

- as... as...

ld 53

- the... the...

ld 29

(7) Az ellentétes értelmű kötőszók

Az ellentétes értelmű kötőszók kiválasztása, mondatbeli helye, központozása sokszor nehézséget okoz.

Nézzük meg a He tried hard és a He failed mondatpár példáján, miként kapcsolható egybe a két állítás az alábbi kötőszók angol megfelelőivel:

'de', 'viszont', 'azonban', 'hanem', 'mégis', 'mindazonáltal', 'ennek ellenére'

(A nevertheless, de különösen a nonetheless és a notwithstanding a választékos, pedáns stílusban használt szavak).

He tried hard but he failed
He tried hard; still he failed
He tried hard; yet he failed
He tried hard, and yet he failed
He tried hard; however, he failed  
He tried hard; he failed, however  
He tried hard: nevertheless, he failed
He tried hard: he failed, nevertheless
He tried hard: nonetheless, he failed

He tried hard: he failed, nonetheless
(Al)though he tried hard, he (still) failed
(Al)though he tried hard, he failed all the same

(Al)though he tried hard, he failed just the same
In spite of the fact that he tried hard, he failed

Despite the fact that he tried hard, he failed

Notwithstanding the fact that he tried hard, he failed

ld még 35

 

(8) Mondatokat kapcsoló kötő-elemek

ld 172, IV-4 Táblázat

Vannak olyan határozók, amelyek a mondanivalónkra vonatkoznak, a mondottakhoz való viszonyulásunkat jelzik, tulajdonképpen az egész mondatot módosítják; ezeknek a határozóknak rendszerint kötő-szerepük is van.

Jane didn't do well in the exam.         In other words, she failed

Gyakran e határozóknak csak űrkitöltő, időnyerő, tompító szerepe van:

Well, actually, what I think now is that Joan was wrong

 

(9) Az itt meg nem említett kötőszókkal (or, otherwise, stb.) kapcsolatban természetesen felmerülhetnek használati kérdések, ezek azonban rendszerint nem okoznak gondot, s a jó szótár választ ad rájuk.